5 KG CO2(儲壓式) 2KG 乾粉(儲壓式) 淨劑滅火筒 連火警偵測器 淨劑滅火筒 連火警偵測器(1) 9L 水劑滅火筒(氣芯式) 9L 水劑滅火筒(氣芯式) 2KG 乾粉滅火筒(儲壓式) 防火沙筒 滅火氈
地址: 新界, 葵涌, 葵秀路11-15號, 蘇濤工商中心, 17/F, A-B室      電話: 2418 2822      傳真: 2418 2390      Email: info@fita.com.hk
Powered by HKEEC.COM